خنثی

وقتی که دست ها در يک قدمی تلاقی پا در هوا می مانند  ٬

يا نه وقتی که زندگی را بخش می کنند  ،

يا نه وقتی که آخر خط من می شود سر سطر ديگری  ،

 اصلا همه ی اين ها را ول کن  !

موضوع اين است که اين روزها  ،

جهت تابش خورشيد کمی چپ شده ،

و همه ی رنگ ها حتی من  ، به خاکستری خنثی می زنيم  .

/ 24 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
لوبيا

سلام.... وبلاگمو آپ کردم خوشحال ميشم سر بزنی..... فعلا....

دلقک کوچولو

خاکستری ؟ برای من مثل رنگ خاطرات . شايد يکم مخلوط با لاجوردی .

ژاله

مثل اينکه دوست قديميت رو پاک فراموش کردی !!

رنگی برای ماه

جهت تابش خورشيد کمی چپ شده است ... همه چيز به خاکستری می زند ... همه ی نگاه ها ... همه ی صداها ... من بين اين همه خاکستری خنثی گاهی خودم را گم می کنم ... . نوشته هايتان زيبا بود ... تا بعد ... بدرود ... .

عاشقان نوروز

سلام وبلاگ خوب و جالبي داريد موفق باشيد ، اگه دوست داشتين خوشحال مي شم تبادل لينك داشته باشيم در ضمن اگه مايل باشين برخي از مطالبتان را براي ما بفرستيد تا با نام خودتان در وبلاگ نوروز 85 منتشر كنيم . صميمانه دست پر مهر شما را مي فشاريم و منتظر حضور سبز شما هستيم . باي

عاشقان نوروز

منتظر حظورتان هستیم ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶ ´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶´´´¶¶ ´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶ ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶ ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶ ´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶ ´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶ ´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶ ´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶ ´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶ ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´ ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶ ´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶ ´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶ ´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´ ´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶ ´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶

goozo

خدا عقلم داد باد معده عقلم را به باد داد

چقدر مسخره و قدیمی است و تقلیدی از وبلاگ های دیگران است

سجاد رحيم زاده

سلام.ممنونم نظر دادين.به کارتون ادامه بدين.به ما سر بزنين.baram off ham yadetoon nare mamnoonam khanoom jaleh