دیگری در من تموم نشده , هیچوقتم تموم نمیشه , فقط نمیدونم چرا دیگه جملاتم آهنگین نیست 
/ 1 نظر / 34 بازدید
رنگهایم گرمند ، شادند ، خوشحالند  اما من ، در توهمی سرد گرفتارم . آنقدر سرد  آنقدر دور  که نمیدانی  
/ 6 نظر / 34 بازدید
تیر 94
3 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آبان 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
مهر 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
4 پست
مهر 85
4 پست
شهریور 85
5 پست
مرداد 85
4 پست
تیر 85
5 پست
خرداد 85
4 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
3 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
3 پست
مرداد 84
7 پست
تیر 84
5 پست
خرداد 84
4 پست
اسفند 83
6 پست
بهمن 83
26 پست