دیگری در من

وسوسه انگيز

یک سیب ، یک لبخند

یک سیب ، یک گاز

دست آخر سیب گاز زده ی در انتظار فساد ،

با هزار باید و نباید و با هزار آرزوی بقچه شده در سجاده ،

ساده ، اما تلخ ، ساده و هزاران امای دیگر

که می خواهد نارنجی را با آبی خنثی کند ،

که می خواهد رنگ بریزد روی رنگ ،

که می خواهد ماست ترین لبخند ها را صورتی جلوه دهد .

+نوشته شده در ۱۳۸٥/٧/۱٠ساعت۱٢:٠٦ ‎ق.ظتوسط ژاله | نظرات ()